Úvod

a) Tento Finanční řád upravuje pravidla a způsob financování ve sdružení „Zelená
obora“ (dále jen „Sdružení“)..
b) Sdružení pro své financování založilo následující bankovní účet:
23 52 32 90 01 / 5500, vedený u banky Raiffeisen BANK, a.s.

c) Všechny finanční operace Sdružení se přednostně provádějí bankovním
převodem. V odůvodněných případech je možno použít hotovost – pokladnu.
d) Všechny platby členů Sdružení se provádějí pouze bezhotovostním převodem,
kde variabilní symbol platby je rodné číslo nebo IČO a specifický symbol platby
dle tohoto finančního řádu (viz dále).
e) Dispoziční právo k účtu má Předseda a Hospodář. Odpovědnost za pokladnu
má hospodář.
f) Hospodář musí vhodným způsobem umožnit všem členům Sdružení kdykoliv
zkontrolovat všechny finanční transakce Sdružení.
g) V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o snížení příspěvku nebo
příspěvků až do výše 100% jako protihodnotu za jiné služby důležité pro
Sdružení, jako je např. umístění technického zařízení na nemovitosti člena,
poskytnutí prostor, atd. O snížení výše příspěvku musí Rada pořídit písemný
zápis, kde bude uvedena specifikace typu příspěvku a výše slevy. Ostatní
příspěvky, které vyplývají ze povinností člena, nejsou tímto dotčeny.

Vstupní příspěvek

a) Vstupní příspěvek do Sdružení je 500 Kč.
i Účelem vstupního příspěvku je pokrytí nákladů se vznikem členství ve Sdružení.
ii Vstupní příspěvek je splatný do 15 dnů od vzniku členství. Uhrazení vstupního poplatku je podmínkou vzniku členství ve Sdružení.
iii Specifický symbol platby je 10 (vstupní příspěvek).
b) Člen sdružení může využívat přístupu k počítačové síti internet. Vstupní
příspěvek člena Sdružení k připojení do počítačové sítě internet je 500 Kč.

i Účelem vstupního příspěvku k připojení do počítačové sítě internet je pokrýt investice do vybudování společné části sítě pro připojení k
internetu a vytvoření provozní rezervy pro případ poruchy sítě (např. hardware).

ii Vstupní příspěvek k připojení do počítačové sítě internet je splatný
před připojením člena do počítačové sítě. Uhrazení vstupního poplatku
k připojení do počítačové sítě internet je podmínkou připojí člena do
sítě.

iii Specifický symbol platby je 11 (vstupní příspěvek k připojení do
počítačové sítě internet)
.

c) Vstupní jednorázové příspěvky je pro všechny členy sdružení stejné. Jejich výši na daný rok stanoví Valná hromada na návrh Hospodáře. V případě, že Valná
hromada na daný rok výši nestanoví, platí poslední platná výše příspěvků.

d) Vybudování individuální části sítě (vnitřní sítě) je vždy plně hrazeno členem a jeho výše závisí na zvoleném hardware.

i Členové mohou postupovat při nákupu hardware do vnitřní sítě ve
spojení za účelem dosažení nižších vstupních nákladů.

ii V případě dosažení nižších než plánovaných nákladů na pořízení
individuální částí sítí se členům rozdíl vrátí pouze v případě, že rozdíl je
větší než 50 Kč.

iii Specifický symbol platby je 12 (nakoupení hardware do vnitřní sítě).

Měsíční platby

Pravidelné měsíční platby
a) Účelem pravidelných měsíčních plateb je pokrýt provozní náklady Sdružení.
Pravidelná měsíční platba se skládá ze následujících částí:
i Podílu na režii, jako poplatek za vedení účtu nebo účetnictví ve výši
25 Kč. Podíl na režii je stejný pro všechny členy stejný.

ii Podílu na pravidelně se opakujících nakupovaných službách v případě,
že si tyto služby prostřednictvím Sdružení objednal. Podíl na
nakoupených službách se může u jednotlivých členů lišit.

• Výši měsíčních plateb pro danou službu schvaluje Rada na
doporučení Hospodáře. Tyto platby by se v průběhu roku neměly
měnit, pokud pro to nebude zvláštní důvod. Tímto důvodem
může být např. taková změna počtu členů Sdruženi nebo výše
nákladů, která by způsobila deficit hospodaření nebo naopak
nepřiměřeně vysoké příjmy.

• Členové mají možnost požádat o změnu či zrušení využívání
služby. Povinnost platit za služby končím v nejbližším možném
termínu v závislosti na obchodním vztahu mezi Sdružením a
dodavatelem služby.

• V případě neuhrazení měsíčního poplatku nemůže člen využívat
danou službu až do doby zaplacení celé dlužné částky.

iii Podíl na připojení do počítačové sítě v případě, že členy připojení do internetu využívá.
• Podíl na připojení do počítačové sítě se může u jednotlivých členů lišit, např. podle požadované rychlosti připojení nebo dalších požadovaných služeb.
• Výši měsíčních plateb pro danou požadovanou nominální rychlost schvaluje Rada na doporučení Hospodáře. Tyto platby by se v průběhu roku neměly měnit, pokud pro to nebude zvláštní důvod. Tímto důvodem může být např. taková změna počtu členů Sdruženi nebo výše nákladů, která by způsobila deficit hospodaření nebo naopak nepřiměřeně vysoké příjmy.

• Členové mají možnost kdykoliv požádat o změnu nominální rychlosti připojení k internetu a tím i výši měsíčních plateb. Způsob a termín provedení této změny je dán provozním řádem.

• V případě neuhrazení měsíčního poplatku může být po předchozím upozornění uživatel odpojen od sítě až do doby zaplacení celé dlužné částky.

iv Podíl na tvorbě rezervy ve výši 5 Kč. Podíl na tvorbě rezervy je stejný pro všechny členy stejný.

b) Specifický symbol platby je 20 (pravidelné měsíční platby).

c) Změnu ve výši měsíčních poplatků oznamuje Rada minimálně 30 dní předem a to elektronickou poštou popřípadě i dalším vhodným způsobem.

d) Členové Sdružení jsou povinni uhradit měsíční platbu na účet Sdružení a to předem, nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.

Jednorázové platby

e) Účelem jednorázových plateb je pokrýt náklady pravidelně se neoplakujících
aktivit Sdružení (např. náklady na organizování sportovní akce pro děti).
f) Podíl na jednorázových platbách se může u jednotlivých členů lišit dle
využívaných služeb.
g) Specifický symbol platby (jednorázové platby) bude vždy vytvořen pro každou další aktivitu počínaje číslem 30.

Mimořádné platby (půjčky)

h) Účelem mimořádných plateb jako formy půjčky Sdružení je pokrýt náklady spojené se založením Sdružení. Tyto náklady mohou vzniknout v okamžiku, kdy zakládající počet členů Sdružení nebude dostatečný pro pokrytí celkových nákladů založení Sdružení.

i) Tyto platby (půjčky) budou vráceny ze vstupních příspěvků budoucích členů.
j) Specifický symbol platby je 90 (mimořádné platby – půjčky).

Výdaje Sdružení

Investice
a) O investicích rozhoduje Rada. Kritériem pro rozhodování jsou požadavky členů a finanční možnosti Sdružení.
b) Sdružení buduje počítačovou síť tak, aby se všichni jeho členové v rámci lokálních podmínek mohli připojit do sítě standardními technickými prostředky.
c) Sdružení se nepodílí na investicích na straně uživatelů, jako jsou antény nebo domácí sítě. Poskytuje ale svým členům technickou podporu.

Provozní náklady

d) O platbách za provozní náklady rozhoduje Rada.
e) Nákup služeb se řídí počtem členů Sdružení využívajících tyto služby a finančními možnostmi Sdružení.
f) Nákup konektivity se řídí počtem členů Sdružení využívajících připojení do počítačové sítě, jejich potřebami, provozem v síti a finančními možnostmi Sdružení.
g) Financování služeb (př. nákup konektivity) příspěvky na jiné služby (př. organizování sportovních aktivit) je zakázáno.

Zisk

h) Sdružení nehospodaří za účelem dosaženi zisku. Veškeré finanční prostředky budou použity pro činnost Sdružení.
Sepsal dne 31.1.2006 Přípravný výbor Sdružení