Úvod

a) Tento Provozní řád upravuje pravidla provozu v síti ve sdružení „Zelená obora“ (dále jen „Sdružení“).
b) Účelem Provozního řádu je zaručit všem členům optimální podmínky připojení a provozu v síti podle jejich požadavků a s ohledem na technické možnosti sítě.
c) Členové sdružení jsou povinni řídit se tímto řádem a platnou legislativou. Opakované porušování provozního řádu může v krajním případě vést k vyloučení člena.

Administrátoři

a) Administrátoři odpovídají za technickou stránku sítě. Současně poskytují nezbytnou podporu členům Sdružení.
b) Administrátory jmenuje a odvolává Rada. Rada musí vždy určit minimálně jednoho administrátora. Administrátor nemusí být nutně členem Sdružení.

Uživatelé

a) Uživatelem sítě je vždy jedna domácnost – dům nebo byt.
b) Každý uživatel má k dispozici jedno připojení (jednu IP adresu uvnitř sítě Sdružení) dle dohodnutých parametrů (rychlosti). Pokud potřebuje připojit více
počítačů, je potřeba použít router s překladem adres (NAT). Počet zařízení takto připojených není nijak omezen.
c) Žádný uživatel sítě nesmí neoprávněně poskytovat připojení dalším osobám které nejsou členy Sdružení nebo které s nimi nebydlí ve společné domácnosti.

Prvky sítě

a) Prvky sítě se rozumí ty části sítě, které jsou společné pro více účastníků a/nebo které ovlivňují kvalitu připojení ostatních účastníků. Patří sem především antény, wifi karty, Access Pointy nebo domácí wifi sítě.
b) Typ antény musí odpovídat dané lokalitě a vzdálenosti od určeného Access Pointu. Typ antény, především její směrovost a zisk doporučuje Administrátor.
c) Výkon připojeného zařízení musí odpovídat typu antény a vzdálenosti od určeného Access Pointu. Účastník je povinen konzultovat zamýšlené zařízení (wifi kartu nebo Access Point) s Administrátorem. Administrátor může určit maximální výkon připojeného zařízení tak, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění kvality sítě nebo porušení norem ČTU, především maximálního vyzářeného výkonu.
d) Pokud uživatel zamýšlí použít domácí wifi síť pro připojení více počítačů, je povinen toto konzultovat předem s Administrátorem a řídit se jeho doporučením. Cílem tohoto opatření je zamezit tomu, aby domácí síť rušila provoz sítě Sdružení nebo aby se rušily sousední domácí sítě navzájem.

Parametry připojení

a) Připojením se rozumí jednak vnitřní síť Sdružení a také samotné připojení do internetu.
b) Nominální rychlost připojení do vnitřní sítě je pro všechny stejná a může být omezena pouze kvalitou signálu v lokalitě účastníka. Primárním úkolem Administrátorů je dosáhnout optimální rychlosti pro všechny účastníky.
c) Nominální rychlost připojení do internetu je omezena technickými prostředky a může se pro jednotlivé účastníky lišit. Rada zveřejňuje seznam rychlostí, ze
kterých si mohou účastníci vybrat. Na zvolené rychlosti závisí i výše měsíčních plateb.
d) Účastník může kdykoliv požádat o změnu nominální rychlosti připojení do internetu. Lhůta na provedení změny je 14 dní. Změna začíná platit vždy od počátku následujícího měsíce po provedení změny. Požádá-li tedy účastník o změnu v druhé polovině měsíce, může být změna provedena až přespříští měsíc.
e) Množství přenesených dat v obou směrech není nijak omezeno.

Agregace

a) Vzhledem k charakteru využití sítě Sdružení se nevyplatí nakupovat konektivitu tak, aby nominální rychlost připojení každého účastníka odpovídala reálné rychlosti. Znamená to, že se vždy bude o danou kapacitu dělit více lidí – agregace.
b) Na straně routeru budou použity takové technologie, aby toto omezení při běžné interaktivní práci bylo co možná nejmenší. Snahou Aadministrátorů pak bude zcela se vyhnout Fair Use Policy (FUP) a případné problémy řešit technickými prostředky.
c) Pokud však nastanou okolnosti, že bude docházet k výraznému omezení provozu některých účastníků, může Administrátor přikročit k organizačním nebo technickým opatřením, které povedou k nápravě (např. zavedením FUP).

Soukromí

a) Všichni účastnící sítě včetně administrátorů jsou povinni respektovat soukromí ostatních účastníků.
b) Nikdo nesmí provádět žádnou činnost, která by směřovala k získání neoprávněného přístupu k datům ostatních účastníků jako jsou soubory, emailových správy a pod.
c) Nikdo nesmí žádnými technickými prostředky monitorovat obsah provozu v síti nebo poskytovat informace o uživatelích sítě jako jsou e-mailových adresy a pod.

Obsah

a) Sdružení jako celek ani Administrátoři ani Rada nenesou žádnou odpovědnost za obsah souboru, e-mailu ani jiných dat účastníků kdekoliv v síti sdružení.
Sepsal dne 31.1.2006 Přípravný výbor Sdružení