1 Základní ustanovení

a) Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve sdružení „Zelená Obora“

(dále jen „Sdružení“). .

b) Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické a neziskové sdružení fyzických a

právnických osob a sdružuje členy na základě jejich společného zájmu.

c) Sídlem Sdružení je U Obory 719, 250 91 Zeleneč.

d) Sdružení je právnickou osobou.

2 Činnost sdružení

a) Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy

Sdružení a jeho členů jako např. změna územního plánu, územně rozhodovací

proces, stavebně povolovací proces a další.

b) Činnosti pro děti a rodiče – členy sdružení:

i Podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině

prostřednictvím tvořivých a komunitních činností, poradenských a

vzdělávacích programů pro členy sdružení.

ii Provozování mateřského centra pro členy sdružení jako prostoru ke

vzájemnému setkávání rodičů s dětmi, především matek na mateřské

dovolené.

iii Vytváření, realizace a organizování volnočasových programů pro člleny

združení a jejich děti.

c) Zvyšování gramotnosti v oblasti nových informačních technologií:

i Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a

propojení do dalších sítí, především internetu.

ii Podpora využívání internetu a informačních technologií. Technická

podpora členů Sdružení.

d) Spolupráce se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, s

ostatními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, kteří sledují podobné

cíle.

e) Ve své činnosti se sdružení řídí platným právním řádem ČR, svými stanovami a

směrnicemi.

3 Členství ve Sdružení

a) Členem Sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která je

obeznámena a souhlasí s právy a povinnostmi členů Sdružení.

Vznik členství:

b) Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů,

který spravuje Rada Sdružení.

c) O vzniku členství právnických i fyzických osob rozhoduje Rada.

d) Členství vzniká 1. dne v měsíci, který následuje po rozhodnutí Rady. Pokud

člen neuhradí vstupní poplatek do 15 dnů od vzniku členství podle finančního

řádu, má se za to, že členství nevzniklo.

e) Člen Sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství. Při pozastaveném

členství nemá povinnost platit měsíční členské příspěvky a nevztahují se na něj

práva a povinnosti člena Sdružení.

Zánik členství:

f) Členství ve Sdružení končí:

i Vystoupením člena ze Sdružení.

ii Rozhodnutím Rady o vyloučení člena za podmínek stanovených v

provozním řádu.

iii Při prodlení plateb člena na účet Sdružení o více než 30 dní.

iv Úmrtím člena.

v Zánikem člena – právnické osoby.

vi Zánikem Sdružení.

g) Vyloučený člen má právo dovolání se na nejbližší Valné hromadě. Pokud není

hlasováním Valné hromady potvrzeno rozhodnutí Rady, hledí se na člena,

jakoby nikdy nebyl vyloučen, avšak nevzniká mu nárok na náhradu škody

plynoucí z práv a povinností člena v době, po kterou byl vyloučen rozhodnutím

Rady.

h) Zánikem členství končí členu mandát pro výkon funkce v orgánech Sdružení.

4 Práva a povinnosti člena

Člen Sdružení má právo:

a) Účastnit se jednání Valné hromady.

b) Volit do orgánů Sdružení.

c) Být volen do orgánů Sdružení. Toto právo se nevztahuje na právnické osoby.

Dále se nevztahuje na osoby mladší 18 let.

d) Nechat se při Valné hromadě zastupovat jiným členem – a to jeho

zplnomocněním k hlasování.

e) Účastnit se společných akcí pořádaných sdružením.

f) Připojit se k počítačové síti sdružení a využívat ji při dodržení pravidel

stanovených v Provozním řádu, pokud to technické parametry v místě připojení

člena umožňují.

Člen Sdružení má povinnost:

g) Dodržovat stanovy Sdružení, jakož i všechny interní řády Sdružení: Finanční, a

Provozní řád a další vnitřní směrnice.

h) Dodržovat takové zásady chování ve Sdružení i mimo něj, které neohrozí dobré

jméno a činnost Sdružení.

i) Je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat

jejím jménem.

j) Řídit se platným právním řádem ČR.

5 Orgány Sdružení

Valná hromada

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena všemi členy

Sdružení. Valnou hromadu svolává Rada Sdružení a to nejméně jednou ročně.

Rada však svolá Valnou hromadu kdykoliv, požádá- li o to alespoň třetina

všech členů. V tomto případě je Rada povinna svolat Valnou hromadu

nejpozději do 30 dnů.

b) Valná hromada se svolává rozesláním informace všem členům Sdružení

elektronickou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů a to nejméně 14

dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.

c ) První Valná hromada bude svolána do 30 dnů od data registrace Sdružení.

d) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, až na

návrhy týkající se změn stanov nebo zrušení sdružení. V těchto případech se

hlasovací kvóta zvyšuje na tři pětiny všech členů Sdružení.

e) Zastupující člen se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování, jež bude

přiložena k zápisu jednání Valné hromady. Při hlasování pak zastupující hlasuje

silou svého hlasu a hlasů zastupovaných členů.

f) Řádně svolaná valná hromada je vždy usnášeníschopná.

g) Valné hromadě předsedá člen určený Radou.

h) Valné hromadě přísluší:

i Volit z členů rovnou, přímou volbou Radu Sdružení a to jmenovitě

předsedu, hospodáře a člena rady.

ii Odvolávat hlasováním Radu Sdružení.

iii Schvalovat výši všech členských příspěvků dle návrhu Rady.

iv Schvalovat návrhy na změnu stanov.

v Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito

stanovami, interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.

Rada

i) Rada je výkonným orgánem Sdružení a je tříčlenná včetně předsedy a

hospodáře.

j) Radě přísluší:

i Rozhodovat o přijetí členů sdružení.

ii Rozhodovat o vyloučení členů Sdružení.

iii Vést seznam členů Sdružení jakož i podpůrné evidence.

iv Spravovat majetek Sdružení.

v Svolávat Valnou hromadu a navrhovat jejího předsedajícího.

vi Provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami a jinými

interními řády.

vii Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení.

k) Zasedání Rady svolává Předseda Sdružení podle potřeby, nejméně však

jedenkrát za čtyři měsíce.

l) Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.

m) Rozhodnutí Rady jsou písemná, stvrzená podpisy přítomných členů Rady.

n) Rada umožní všem členům Sdružení nahlížet do zápisů z Valné hromady a z

jednání Rady.

Předseda

o) Předseda je statutárním zástupcem Sdružení. Zastupuje Sdružení navenek a

jedná jeho jménem.

p) Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a

rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, s výjimkou těch, která

jsou stanovami vyhrazena Valné hromadě.

Hospodář

q) Hospodář odpovídá za veškeré finanční a daňové záležitosti Sdružení,

kontroluje platby od členů a úhrady pohledávek Sdružení. Pro vedení účetnictví

může být najata externí firma, se kterou Hospodář komunikuje.

6 Zásady hospodaření

a) Sdružení hradí náklady a výdaje své činnosti z :

i Pravidelných členských měsíčních příspěvků.

ii Jednorázových vstupních členských příspěvků.

iii Darů fyzických a právnických osob.

iv Dotací, grantů a sponzorských příspěvků.

b) Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s cíly činností Sdružení a k

zajištění jeho provozu.

c) Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. Veškeré příjmy musí být

reinvestovány v souladu se stanovami a Finančním řádem.

d) Hospodaření Sdružení se řídí interním Finančním řádem Sdružení a obecně

závaznými právními předpisy ČR.

e) Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulý kalendářní rok předkládá Rada

Valné hromadě.

7 Závěrečná ustanovení

Interní řády

a) Pro činnost Sdružení vydá Přípravný výbor tyto interní řády, které budou

předloženy ke schválení na ustanovující Valné hromadě.

i Finanční řád – řeší pravidla a způsob financování Sdružení, zejména

financování provozu a aktivit Sdružení (např. a výstavby sítě) a obecné

zásady finančního hospodaření.

ii Provozní řád – řeší chování a obecné zásady práce jednotlivých

členů, zejména pak způsob provozu a využití počítačové sítě sdružení,

pravidla chování členů v této síti a stanovuje potřebné technické

zásady.

b) Sdružení může dále vydávat vnitřní směrnice, které budou předloženy ke

schválení na Valné hromadě.

Ukončení činnosti Sdružení

c) V případě odsouhlasení ukončení činnosti Valnou hromadou Rada hlasuje o

jmenování likvidátora z řad členů.

d) V případě zániku Sdružení dojde k vypořádání majetku.

Přechodná ustanovení

e) Až do svolání ustanovující Valné hromady přijímá Přípravný výbor Sdružení

práva a povinnosti Rady Sdružení a jednatel Přípravného výboru přijímá práva

a povinnosti Předsedy Sdružení.

Sepsal dne 31.1.2006 Přípravný výbor Sdružení