V souvislosti s plánovanou výstavbou nové infrastruktury ve Vašem okolí v projektu „Optika v Zelenči“ po které bude občanům Zelenče nabídnut nejmodernější vysokorychlostní internet a později také digitální kabelová televize, Vás žádáme o vyjádření Vašeho osobního stanoviska. Informace k projektu naleznete na stránkách www.zelenec.org .

Na veřejné diskusi (6.2.2013) k této problematice byly probrány možnosti dalšího rozvoje především s ohledem rozhodnutí o finálních trasách vedení tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení především výkopovými činnostmi, poškození zeleně apod. Bylo rozhodnuto, že maximum pokládky bude soustředěno do chodníků, kde lze za velmi krátký čas provést rozebrání dlažby, položení chrániček a opětovné uvedené do původního stavu. Na základě zkušeností z již realizovaných částí je ověřené, že lze předem definované úseky položit během dvou dnů (typicky za víkend).

Z hlediska urychlení projektu a minimalizace nákladů současně oceníme Vaši aktivní spoluúčast a to především v oblasti realizace výkopových prací a pomoci při uvedení do původního stavu, čímž nepochybně může dojít ke značné
akceleraci.

Pro každou oblast / ulici hledáme kontaktní osobu – zodpovědnou osobu, která pomůže s distribucí informací, s organizací brigád a bude schopna domluvit se všemi účastníky předběžný souhlas s realizací. Zájemci se prosím hlašte u p. Maleviče (petr.malevic@seznam.cz)

Jsme si vědomi, že realizace výkopů bude znamenat malé omezení (např. vjezd do garáže) ale jak je uvedeno výše, dopady by měly být minimální a výsledek ku prospěchu všech.

Obec Zeleneč ústy p. starosty přislíbila maximální součinnost při povolovacích jednáních tak, aby se jednotlivé části projektu děly podle schváleného územního rozhodnutí.

V současné době upravujeme projektovou dokumentaci reflektující dohodnuté změny vedení tras, neprodleně v součinnosti s obcí podáme žádost o ÚR a následně provedeme plán jednotlivých subetap.

Aktuální upravovaný plán můžete sledovat na mapě, případně si prohlédněne jednotlivé výřezy PDF v tabulce níže.

Přiložený formulář prosím vytiskněte, vyplňte a doručte své zodpovědné osobě v dané lokalitě. Případně vhoďte do schránky obecního úřadu.

Formulář – vyjádření občana (PDF)

 

[table “7” not found /]